Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://straz.leczna.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą.

 Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-06
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-09

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre teksty są zapisane w postaci grafiki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
Deklarację zaktualizowano: 2023-03-31

Informacje na temat procedury

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy, udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Aby skutecznie komunikować się z naszą jednostką osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek lub wysłać listowanie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Łęcznej, ul. Przemysłowa 18, 21-010 Łęczna,
 • wysłać e-mail na adres: kp_leczna@straz.lublin.pl
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP – adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (81) 752 75 27
 • spotkać się osobiście w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
 • złożyć wniosek do KP PSP w Łęcznej o zapewnienie tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do KP PSP w Łęcznej znajduje się od Przemysłowej 18.

Osoba poruszająca się na wózku może do budynku komendy wejść od strony placu wewnętrznego. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.  Istnieje możliwość obsługi interesantów bez konieczności przemieszczania się wewnątrz budynku. Po wejściu do budynku znajduje się wyodrębnione miejsce, przy którym istnieje możliwość obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami. Jednocześnie, w przypadkach konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi, taki pracownik we wskazanym wyżej miejscu udziela wszelkich niezbędnych informacji celem kompleksowego załatwienia sprawy.

Budynek nie posiada windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.
Na placu wewnętrznym komendy nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.
Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie. Na stronie komendy dostępny jest wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego. Usługa jest bezpłatna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe KP PSP Łęczna

Nadzór nad zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: kp_leczna@straz.lublin.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 81 752 75 27

lub pisząc na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Przemysłowa 18,
21-010 Łęczna

Skip to content