Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

Kierownik Sekcji Organizacyjno – Kadrowej

mł. bryg. mgr Beata WIECHNIK

tel. 81 752 75 25

 

Technik

mgr Jolanta ZAKRZEWSKA-BAŁASZEK

tel. 81 752 75 30

Do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej, należy w szczególności:

– w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy;
 • prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy i JRG;
 • udział w opracowywaniu regulaminów, wytycznych i procedur, dotyczących służby i pracy w komendzie;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej.

– w zakresie spraw kadrowych:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie;
 • zapewnienie zgodności zakresów czynności strażaków i pracowników z regulaminem organizacyjnym komendy oraz przepisami szczegółowymi odnośnie kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności;
 • prowadzenie wykazu badań lekarskich okresowych, psychotechnicznych, sanitarno – epidemiologicznych;
 • wydawanie strażakom komendy upoważnień do prowadzenia pojazdów służbowych, uprzywilejowanych i prowadzenie ich wykazu;
 • terminowe kierowanie strażaków i pracowników cywilnych na badania lekarskie okresowe i kontrolne, przedkładanie w placówce służby zdrowia charakterystyki stanowisk pracy;
 • dopuszczanie do pełnienia służby lub wykonywania pracy osób posiadających aktualne orzeczenia lekarskie oraz nadzór nad przestrzeganiem ograniczeń w pełnieniu służby zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych komendy w zakresie spraw socjalno – bytowych;
 • przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień;
 • udział w przygotowaniu i analizie dokumentacji oraz opracowywania decyzji dotyczących świadczeń ratowniczych członków OSP.

– w zakresie pomocy prawnej:

 • organizowanie pomocy prawnej dla komendanta powiatowego oraz komórek organizacyjnych komendy;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.
Skip to content