Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych

Główna Księgowa

mgr Magdalena ŁYSZCZ

tel. 81 752 75 26

Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych,  należy w szczególności:

 • opracowywanie planów finansowych wydatków budżetowych i działalności pozabudżetowej dla starostwa powiatowego i KW PSP w Lublinie;
 • zabezpieczenie i analiza środków budżetowych na realizację zadań zleconych i własnych;
 • przekazywanie informacji ekonomicznych z działalności finansowej jednostkom nadrzędnym;
 • sporządzanie list płac i wypłata świadczeń finansowych funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym;
 • prowadzenie dokumentacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń: zdrowotnych; emerytalno – rentowych; chorobowych; sporządzanie deklaracji indywidualnych i zbiorczych ZUS;
 • windykacja należności, regulowanie zobowiązań budżetowych i działalności pozabudżetowej,
 • naliczanie i sporządzanie deklaracji miesięcznych, informacji rocznych podatku od osób fizycznych i podatku zryczałtowanego;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu projektów uregulowań wewnętrznych dotyczących zagadnień finansowych;
 • opracowywanie harmonogramu zasileń budżetowych;
 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na: – wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy; – zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę; – zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy.
Skip to content