Zgłoś próbną ewakuację

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz w roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia, właściciel lub zarządca obiektu, na 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, winien powiadomić Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej. Powiadomienie może nastąpić, również drogą elektroniczną na adres: kp_leczna@straz.lublin.pl

– Zawiadomienie o próbnej ewakuacji

– Protokół z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Skip to content