Zaświadczenie o działaniach ratowniczych

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć w sekretariacie tut. komendy wypełniony „Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. zdarzenia – interwencji straży pożarnej” wraz z klauzulą informacyjną oraz dokonać opłaty w wysokości 17 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek Urzędu Miasta Łęczna 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410

– Wniosek

– Klauzula informacyjna

Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2111).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1330).

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

Skip to content