Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy

Oficer prasowy

Starszy specjalista

st. asp. mgr Karol ZABŁOTNY

tel. 81 752 75 28

Do zadań wydziału operacyjno – rozpoznawczego, należy w szczególności:

– w zakresie operacyjnym:

 •  analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekazywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej finansowania jednostek OSP w ramach dotacji;
 • przygotowanie i analiza dokumentacji oraz opracowywanie decyzji dotyczących świadczeń ratowniczych członków OSP;
 • analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia, umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 • dysponowanie siłami i środkami KSRG z terenu komendy;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki KSRG,
 • prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej w JRG i jednostkach KSRG, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 • bieżące informowanie komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 • dokonywanie kontroli warunków bhp w JRG i OSP w zakresie ustalonym przez KG PSP w ramach inspekcji gotowości operacyjnej JRG i OSP;
 • udział w organizacji imprez sportowych w tym zawodów sportowo – pożarniczych OSP;
 • organizowanie i prowadzenie działalność informacyjno – promocyjnej komendy przez oficera prasowego komendanta powiatowego.

 – w zakresie kontrolno – rozpoznawczym:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań, zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu/miasta, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii, dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 • wdrażanie w działalności kontrolno – rozpoznawczej nowych wymagań, zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach, dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • opiniowanie (uzgadnianie) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy;
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączeń systemów monitoringu pożarowego z komendą.

 – w zakresie spraw informatyki:

 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej, funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy;
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy;
 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieciinformatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy;
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów, przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych, przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy;
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 • administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 • utrzymanie sprawności istniejących w komendzie systemów teleinformatycznych;
 • nadzór nad stroną internetową komendy, Biuletynem Informacji Publicznej, platformą ePUAP, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 • nadzór nad organizacją oraz realizacja połączeń systemów monitoringu pożarowego z komendą;

– w zakresie spraw łączności:

 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania na teren obszaru chronionego;
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania komendy;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy nowoczesnych technik łączności;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

– w zakresie spraw obronnych:

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania przygotowań obronnych w komendzie;
 • koordynowanie realizacji spraw obronnych w komendzie;
 • opracowywanie projektów uregulowań dotyczących przygotowań obronnychw komendzie;
 • planowanie i organizowanie szkoleń obronnych, przy współpracy komórki
  organizacyjnej zajmującej się szkoleniem dla kadry kierowniczej jednostki
  i pozostałych pracowników;
 • uczestniczenie w opracowywaniu i aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania
  Powiatu;
 • koordynowanie opracowywania planu działania komendy w okresiezewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
 • uczestniczenie w opracowywaniu organizacji i rozwinięcia stanowiska kierowania
  komendanta powiatowego na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
  wojny;
 • koordynowanie planowania, rozdziału, utrzymania Rezerw Państwowych
  Gospodarczych, a także planowanie potrzeb do Programu Mobilizacji Gospodarki;
 • udziału w realizacji innych zadań wynikających z merytorycznego zakresu działań
  komórki organizacyjnej, zadań stawianych przez komendanta powiatowego oraz
  aktów prawnych (wewnętrznych) dotyczących problematyki obronnej.

– w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych realizacja zadań dla tzw. „pionu
ochrony”, określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych a w szczególności

 • pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
 • opracowuje sposób ochrony i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych;
 • opracowuje dokumentację określającą poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
 • opracowuje instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych Komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
Skip to content