Szkolenia OSP

Zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych pow. łęczyńskiego” oraz „Zasadami organizacji szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 r. przedmiotowe szkolenie zostanie przeprowadzone w 4 etapach z uwzględnieniem wymagań przepisów sanitarnych podczas pandemii:

 • etap I: udział w szkoleniu teoretycznym e-learningowym na platformie edukacyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie: każdy uczestnik powinien napisać e-maila na adres dobuchowski@straz.leczna.pl, potem zarejestrować się na platformie edukacyjnej www.straz.lublin/e-learning, otrzymać potwierdzenie aktywacji i zaliczyć materiał teoretyczny,
 • etap II: szkolenie praktyczne: uczestnikowi szkolenia zostanie przydzielony wykładowca do szkolenia w siedzibie jednostki KSRG, który przeszkoli z zajęć praktycznych w siedzibie KSRG z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • etap III: szkolenie w KP PSP Łęczna, zaliczenie testu komory dymowej
  w Ośrodku Szkolenia KW PSP Lublin,
 • etap IV: podsumowanie szkolenia – egzamin teoretyczny i praktyczny wg. ustalonych terminów w siedzibach OSP KSRG  lub KP PSP Łęczna.

Wymagany zakres umiejętności praktycznych słuchacza wynikający  z „PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH” z 2015 r. 

Podczas realizacji zajęć praktycznych w jednostce OSP KSRG słuchacz powinien umieć:

 1. Służba wewnętrzna. Musztra:
 • wykonać komendy zgodnie z regulaminem musztry;
 • przyjąć postawę zasadniczą i swobodną;
 • wykonać zwrot w prawo, w lewo, w tył;
 • wykonać w szyku krycie, równanie, odstępowanie, łączenie;
 • wykonać marsz krokiem zwykłym i krokiem defiladowym;
 • wykonać zwroty w miejscu i w marszu oraz zatrzymać się;
 • wystąpić z szyku;
 • zmienić miejsce w szyku;
 • oddać honory w różnych okolicznościach.
 1. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy:
 • rozróżniać i nazywać sprzęt hydrauliczny, burzący, tnący,
 • wymienić i scharakteryzować podręczny sprzęt gaśniczy,
 • zastosować poszczególne rodzaje gaśnic,
 • zastosować pozostały sprzęt wchodzący w skład podręcznego sprzętu gaśniczego.
 1. Sprzęt i armatura do podawania wody i piany:
 • sprawić sprzęt i armaturę wodną i pianową w tym min:
 • rozwinąć pożarnicze węże tłoczne z kręgu podwójnego;
 • połączyć ze sobą i rozłączyć pożarnicze węże tłoczne;
 • odwodnić pożarnicze węże tłoczne podczas zwijania alarmowego linii wężowych;
 • zwinąć pożarnicze węże tłoczne w krąg podwójny i pojedynczy;
 • rozwinąć pożarnicze węże tłoczne i połączyć je z rozdzielaczem i prądownicą, prądownicą pianową, wytwornicą, nasadami motopomp/autopomp i nasadami hydrantów i nasadami hydrantów;
 • zastosować mostki przejazdowe, siodełka, podpinkę;
 • sprawić linię ssawną do motopompy/autopompy;
 • wytworzyć pianę gaśniczą: ciężką, średnią i lekką przy użyciu sprzętu pianotwórczego,
  z zastosowaniem zasysacza liniowego i dozownika środka pianotwórczego samochodu pożarniczego
 1. Drabiny pożarnicze:
 • wymienić rodzaje drabin przenośnych oraz ich przeznaczenie,
 • sprawić każdą drabinę pożarniczą,
 • właściwie wejść i zejść po drabinie oraz zabezpieczyć się podczas podawania prądów gaśniczych,
 • zastosować zasady bhp podczas sprawiania i pracy na drabinach.
 1. Ratowniczy sprzęt mechaniczny:
 • posługiwać się pilarkami do drewna i piłami do betonu i stali zgodnie z wymaganiami bhp,
 • wykonywać podstawowe czynności konserwacyjne mechanicznego sprzętu tnącego.
 • wymienić zasady uruchamiania, sprawdzania naciągu łańcucha, uzupełniania paliwa
  i oleju, obsługi filtra powietrza i świecy zapłonowej pilarek łańcuchowych;
 • wykonać cięcie pilarkami do drewna: przerzynka drzewa leżącego, usuwanie złomów
  i wykrotów, obcinanie gałęzi;
 • uruchamiać, sprawdzić naciąg paska, uzupełniać paliwa, obsługiwać filtra powietrza i świecy zapłonowej, regulacji gaźnika, wymiany i doboru tarczy w przecinarkach tarczowych;
 • wykonać cięcie piłami do betonu i stali;
 1. Sprzęt ochrony dróg oddechowych:
  omówić rodzaje i ogólną budowę aparatów powietrznych,
  • wykonać czynności sprawdzające aparat ODO przed przystąpieniem do pracy i bezpiecznie pracować w nim.
 2. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych:
 • budować linie wężowe: po klatce schodowej, drabinie, przez tory kolejowe, jezdnię, płot,
 • budować linie gaśnicze do podawania piany z użyciem zasysacza liniowego, z samochodu,
 • zająć bezpieczne i skuteczne stanowisko gaśnicze.
 1. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze:
 • wykorzystywać różne rodzaje wodnych prądów gaśniczych, (ołówkowanie, malowanie, pulsowanie, omiatanie);
 • dobierać rodzaj środka gaśniczego do materiału palnego.
 1. Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych:
 • ugasić pożar zewnętrzny np. w lesie, maszyn rolniczych,
 • stosować techniki oddymiania pomieszczeń,
 • zastosować zasady bhp podczas prowadzenia działań gaśniczych w obecności zbiorników zamkniętych z cieczami palnymi i gazami.
 1. Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów:
 • postępować z osobami ewakuowanymi,
 • przeprowadzić ewakuację ludzi, zwierząt, i mienia;
 • zabezpieczyć miejsca składowania mienia.
 • omówić zasady ratowania strażaka przez strażaka;
 • przeprowadzić ewakuację strażaka ze strefy pożaru w ramach roty/zastępu.
 1. Ratownicze zestawy hydrauliczne:
 • omówić przeznaczenie narzędzi i osprzętu wchodzącego w skład zestawów hydraulicznych,
 • przygotować zestaw hydrauliczny do pracy i operować narzędziami,
 • znać zasady bhp w czasie pracy sprzętem hydraulicznym.
 1. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów:
 • pracować zestawami hydraulicznymi pneumatycznymi/pneumatycznymi wykorzystując ich możliwości techniczno-użytkowe;
 • korzystać z karty ratowniczej pojazdu;
 • zastosować prawidłową metodę torowania dostępu do poszkodowanego;
 • wykonać dostęp do osób poszkodowanych i odblokować je;
 • omówić sposoby ewakuacji poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów;
 • ewakuować poszkodowanych;
 • postępować z rannymi osobami.
 1. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie:
 • włączyć syrenę alarmową w jednostce OSP
 • obsługiwać sprzęt łączności bezprzewodowej,
 • prowadzić korespondencję przy pomocy radiotelefonów przewoźnych i przenośnych zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna:
 • stosować materiały opatrunkowe,
 • wykonać doraźne zatamowanie krwotoku,
 • oceniać stan poszkodowanego (ocena przytomności, oddychania, krążenia),
 • udrażniać drogi oddechowe,
 • ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
 • zapewnić komfort cieplny, wsparcie psychiczne.

Łęczna, 12-03-2021                                                               Opracował: bryg. Dariusz Obuchowski

Skip to content