Zgłoś zakończenie budowy

Przed przystąpieniem do użytkowania budynków oraz obiektów budowlanych – istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia mienia lub środowiska przed pożarem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane należy zawiadomić organ PSP. Po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych, zostanie wydane stanowisko organu PSP, w zakresie zgodności wykonania budynku, obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Skip to content