Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Zdjęcie zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo gaśniczej

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. mgr inż. Adam ULATOWSKI

tel. 81 752 75 31

p.o. Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. mgr Piotr GNYP

tel. 81 752 75 32

Do zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy  w szczególności:

– w zakresie zadań ratowniczych:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych na terenie obszaru chronionego oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na terenie przydzielonego obszaru chronionego;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na terenie przydzielonego obszaru chronionego w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 • udział w aktualizacji: stanu gotowości operacyjnej, procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej, danych dotyczących kwalifikacji zawodowych;
 • prowadzenie bieżącej analizy w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych, koniecznych do obsługi specjalistycznego sprzętu i urządzeń w JRG;
 • przygotowywanie harmonogramów miesięcznych, półrocznych służby oraz dyżurów domowych dla zmian służbowych JRG na poszczególne okresy rozliczeniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami;
 • ustalanie strażakom pełniącym w danym miesiącu służbę w warunkach o różnym stopniu szkodliwości godzin przesłużonych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, przekazanie danych celem naliczenia dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności prasowo-informacyjnej komendy powiatowej, pełnienie funkcji zastępcy oficera prasowego komendanta powiatowego (funkcjonariusz wyznaczony przez komendanta powiatowego).
 • utrzymanie użytkowanych terenów, obiektów, sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i czystości.

– w zakresie spraw szkoleniowych:

 • planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego i szkoleń na potrzeby komendy i KSRG na obszarze powiatu;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego
  strażaków i pracowników cywilnych komendy,
 • prowadzenie ewidencji wyszkolenia w zakresie posiadanych kwalifikacji w tym kwalifikacji zawodowych koniecznych do obsługi specjalistycznego sprzętu i urządzeń w JRG i OSP oraz przekazywanie tych danych do wydziału operacyjno – rozpoznawczego.
Skip to content