Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna

Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej

st. kpt. mgr Grzegorz BUDZYŃSKI

tel. 81 752 75 27

 

Starszy Specjalista

mgr Katarzyna WIECHNIK

tel. 81 752 75 27

Do zadań sekcji  kwatermistrzowsko – technicznej, należy w szczególności:

– w zakresie kwatermistrzowsko – technicznym:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń, pozostających w dyspozycji komendy, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • zlecanie dokonywania kontroli okresowych wynikających z przepisów budowlanych;
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz bieżący nadzór nad systemem technicznym obiektów jednostki;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenie osobiste;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych, rzeczowych składników majątku;
 • ustalanie rocznej amortyzacji środków trwałych użyczonych i własnych;
 • uzgadnianie sald środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano – instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji komendy;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających, związanych ze szkodami w mieniu komendy, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych, prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie wyposażenia w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, środki gaśnicze i neutralizatory oraz ustalenie z JRG i wydziałem operacyjno – rozpoznawczym priorytetów w tym zakresie;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy;
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • prowadzenie bieżącej kontroli zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt oraz inicjowanie i wdrażanie działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania paliwem;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy dokumentacji, związanej z rozliczaniem zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy;
 • realizowanie prac, dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • udział w pracach komisji prowadzącej postępowania o dzielenie zamówień publicznych powstających w związku z zakresem działania komendy;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno ‑ technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw, dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego;
 • zapewnienie pracownikom wyżywienia i napojów w warunkach szczególnych, według obowiązujących norm;
 • systematyczne kontrolowanie oraz prowadzenie właściwego nadzoru nad stanem sanitarnym, czystością i porządkiem obiektów, pomieszczeń i urządzeń komendy;
 • zapewnienie pracownikom środków i przedmiotów higieny osobistej, ubrań, sprzętu ochronnego,
 • opracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

– w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów, dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków, dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków, wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
Skip to content