„Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.


 

W dniu 6 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej w ramach  kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” odbyły się warsztaty szkoleniowe, których adresatami byli nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego
z terenu powiatu łęczyńskiego.

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku, ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, postepowania w stanach urazowych: rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca). Dodatkowo przeprowadzono pogadankę dotyczącą bezpiecznych zachowań
w domu i szkole.

W szkoleniu, które trwało 6 godz. wzięło udział 10 nauczycieli z terenu powiatu łęczyńskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

„Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. „Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. „Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. „Strażak uczy ratować” - warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.